RightClickBlocker

31, ఆగస్టు 2010, మంగళవారం

శ్రీకృష్ణాష్టమి - కొన్ని తరంగాలు

నారాయణ తీర్థులు కృష్ణభక్తి సామ్రాజ్యంలో తన్మయత్వం చెంది సంస్కృత భాషలో రాసిన అమృతం లాంటి కీర్తనలు తరంగాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. రేపు శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ఆ సుందర మోహనాన్గుడిని వర్ణిస్తూ ఆయన రచించిన కొన్ని తరంగాలు:

౧. బాల గోపాల కృష్ణా  - మోహన రాగం ఆది తాళం

(కూచిపూడి కళాప్రదర్శనలలో సంప్రదాయబద్ధంగా ప్రదర్శింపబడే జనరంజక తరంగం)

బాల గోపాల కృష్ణ పాహి పాహి ||
నీల మేఘ శరీరా నిత్యానందం దేహి ||

కలభ సుందర గమన కస్తూరి శోభితానన
నళిన దళాయత నయన నందనందన
మిళిత గోపవధూజన మీణాంక కోటి మోహన
దళిత సంసారబంధన దారుణ వైరినాశన ||

యజ్ఞ యజ్ఞ సంరక్షణ యాదవ వంశాభరణ
యజ్ఞ ఫల వితరణ యతి జనతారణ
అజ్ఞాన ఘనసమీరణ అఖిల లోకకారణ
విజ్ఞాన దళితావరణ వేదాంత వాక్యప్రమాణ ||

వ్యత్యస్త పాదారవింద విశ్వవందిత ముకుంద
సత్యాఖండ బోధానంద సద్గుణబృంద
ప్రత్యస్తమిత భేదకంద పాలిత నంద సునంద
నిత్యద నారాయణతీర్థ నిర్మలానంద గోవింద ||
 ౨. ఆలోకయే - హుస్సేనీ రాగం ఆది తాళం

ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం - సఖి ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం ||

నవనీత ఖండ దధి చోర కృష్ణం భక్త భవ పాశ బంధ మోచన కృష్ణం || 
 
నీల మేఘ శ్యామ సుందర కృష్ణం నిత్య నిర్మలానంద బోధ లక్షణ కృష్ణం ||
చరణ నిఖ్హ్వణిత నూపుర కృష్ణం కర సంగత కనక కంకణ కృష్ణం ||
కింకిణీజాల ఘణ ఘణిత కృష్ణం లోక శంకిత తారావళీ మౌక్తిక కృష్ణం ||
సుందర నాసామౌక్తిక శోభిత కృష్ణం నందనందనం అఖండ విభూతికృష్ణం ||
కంఠోప కంఠ శోభి కౌస్తుభ కృష్ణం కలి కల్మశ తిమిర భాస్కర కృష్ణం ||
వంశీ నాద వినోద సుందర కృష్ణం పరమ హంస కులశంసిత చరిత కృష్ణం ||
గోవత్స బృంద పాలక కృష్ణం కృత గోపికా జాల ఖేలన కృష్ణం ||
నంద సునందాది వందిత కృష్ణం శ్రీ నారాయణ తీర్థ వరద కృష్ణం ||


౩. పరమపురుష -  బేహగ రాగం ఆది తాళం

పరమ పురుష మను యామవయం సఖి పరమ పురుషమను యామ ||

సురుచిర హాసం సుందర నాసం తరుణారుణ కిరణాధర సరసం ||

నంద కుమారం నగవర ధీరం
బృందావన భువి వివిధ విహారం
బృందారక గణ వందిత
చరణా
వింద మిళిత మణి మధుకర నికరం ||

  భావుక చరణం భవ సంతరణం
భవ్యసేవక జన భాగ్య వితరణం
ఆవ్యయ విమల విభూతి విజృంభిత 
దివ్య మణి రచిత వివిధాభరణం ||

పరమోదారం పాపవిదూరం 
స్మర సాయక స్రగ్ధ రమయతి చతురం
విరచిత మురళీ గీత రసామృత
భరిత ఘనం ఘన కౌస్తుభహారం ||

యువతీ గీతం యోగి సులలితం
కవిజన మానస కమలవిలసితం
శివ నారాయణ తీర్థవిరచితం
శ్రీ గోపాల దయా రస మిళితం ||

 
౪. కృష్ణం కలయ సఖి - ముఖారి రాగం

కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం - బాల ||

కృష్ణం గత విషయ తృష్ణం జగత్ప్రభ
విష్ణుం సురారి గణ జిష్ణుం సదా - బాల ||నృత్యంత మిహ ముహురత్యంతమపరిమిత
భృత్యానుకూల మఖిల సత్యం సదా - బాల ||ధీరం భవ జలధి పారం సకల వేద
సారం సమస్త యోగి తారం సదా - బాల ||శృంగార రస భర సంగీత సాహిత్య
గంగా లహరీ ఖేల సంగం సదా - బాల ||రామేణ జగదభి రామేణ బలభద్ర
రామేణ సహావాప్త కామేన సదా - బాల ||రాధారుణాధర సుధా పరి సచ్చిదానంద
రూపం జగత్రయ భూపం సదా - బాల||దామోదరమఖిల కామాకరం ఘన
శ్యామాకృతిం అసురభీమం సదా - బాల ||అర్థం శిధిలీకృతానర్థం శ్రీనారాయణ
తీర్థం పరమపురుషార్థం సదా - బాల ||

2 వ్యాఖ్యలు: